Narva elektrijaam

9. juuli 2020 | Tehtud tööd

Narva elektrijaama territooriumil oli kahjustada saanud maa-alune veetoru. Torust välja voolanud vesi oli osaliselt pinnase ära uhtunud. Toru lekkekoht oli lahti kaevatud, aga oli oht, et välja voolanud vesi võib olla põhjustanud pinnase ärauhtumist ka lekkekohast kaugemal.

ÜLESANNE

Otsida võimalikke maa-aluseid tühimikke lekkekoha ümbrusest ning nende leidmisel määrata nende täpne suurus ja paiknemine.

LAHENDUS

Uuringuala oli asfaltkatte all, seega tasase ja ühtlase pinnasega. Tänu sellele oli võimalik seal teostada andmehõivet kõikide georadaritega. Otsustati kasutada kõrgeresolutsiooniga andmemassiiviga 3D radarit Raptor, millel olid 450 MHz antennid. Sellise lahenduse puhul on võimalik tellijale visuaalselt esitada võimalikud maa-alused tühimikud nende leidmisel. Kuna tegemist oli avatud alaga, siis positsioneeriti georadarit RTK GNSS-seadmega.

TULEMUS

Georadariuuringu tulemusena tuvastati lekkekoha kõrvalt üks ala, kus oli tõenäoline maa-alune tühimik. Lekkepiirkonnast kaugemalt maa-aluseid tühimikke ei leitud ja seega võib kindel olla, et lekkinud vesi ei põhjustanud avariipaigast eemal pinnase uhtumist.

 

Georadariuuringu Narva elektrijaama territooriumil: anomaalia uuringualal